پیام آفرینان مطبوعات ایران

پیام آفرینان مطبوعات ایران

"پیام آفرینان مطبوعات ایران" بخش مستقل از تحقیقی است با عنوان "وضعیت نیروی انسانی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه‌نگاری در ایران که به خواست و سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به وسیله من و همکارانم، ظرف مدت یکسال دنبال و اجرا شده است.

معیارهای گزینش خبر: کدام خبر،چرا؟

معیارهای گزینش خبر: کدام خبر،چرا؟

هرروز صدها وشاید هزاران رویداد گوناگون درگوشه وکنارکشور و جهان اتفاق می‌افتد. تهیه، انتخاب و ارائه‌ی خبر از این وقایع کارعادی و روزمره روزنامه‌نگاران درسالنهای تحریریه است. این انتخابها و تصمیم گیریها بی اساس و تصادفی نیست. روزنامه‌نگاران معمولاًبرای خود، ضوابط و معیارهایی دارندکه با توجه به آن معیارها، وقایع «خبری» را از«غیرخبری» تمیزمی‌دهند.

ادامه مطلب ...
خبر و تهیه خبر

خبر و تهیه خبر

یک تجربه و تحلیل دقیق باید شرایط اجتماعی را که در آن اخبار تهیه می‌شوند، مورد توجه قرار دهد. اخبار در سازمان‌های عظیمی‌ تهیه می‌شوند که دارای سلسله مراتب شغلی هستند و از نظر تکنیکی، پیچیده و بسیار پیشرفته و در ضمن سود آورند.

ادامه مطلب ...
روزنامه‌نگاری تخصصی و تخصص روزنامه‌نگاری

روزنامه‌نگاری تخصصی و تخصص روزنامه‌نگاری

«روزنامه‌نگاری تخصصی» عالی ترین مرحله زندگی حرفه‌ای یک روزنامه‌نگار پس از طی مراحل ابتدایی کار حرفه‌ای است بی‌تردید این که یک مدرس بخواهد تخصص روزنامه‌نگاری را برای دانشجویانی که هنوز وارد مرحله ابتدایی کار حرفه ای نشده‌اند تبیین کند دشوار است

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt