منبع و لید

منبع و لید

دانستن منبع خبر و داشتن شناخت نسبت به آن، برای روزنامه‌نگار به این دلیل که نقش اقتصادی و سیاسی خبر از اصلی‌ترین نقش‌های آن به حساب می‌آید.

سبک‌های خبرنویسی

سبک‌های خبرنویسی

پیش از پرداختن به بررسی این سبک‌ها ذکر این نکته به صراحت ضروری است که اگر کسب خبر کاری دشوار و توان‌فرساست، تنظیم خبر و ریختن آن در داخل یک سبک، کاری بس دشوارتر است.

ادامه مطلب ...
عناصر خبر

عناصر خبر

هر اندازه که عناصر خبری کامل‌تر باشند قیافه خبر از نظر اطلاعاتی که با ید به مخاطب بدهد جذاب‌تر خواهد بود. عنصرهایی تشکیل دهنده عناصرخبر ،که در ادبیات دروزنامه‌نگاری مغرب زمین به آنها ۵W,S&H می‌گویند.

ادامه مطلب ...
ارزش‌های خبری

ارزش‌های خبری

هر رویداد فی نفسه حاوی یک ارزش یا مجموعه‌ای از ارزش‌هاست و همین ارزشها هستند که همواره رگه‌های اصلی خبر را شکل می‌دهند. طبعاً توان تعیین و شناسایی این ارزش‌ها (از لحاظ توجه و اهمیت) مقوله ای مهم و تعیین کننده است.

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt