روزنامه‌نگاران سلبریتی‌شده

روزنامه‌نگاران سلبریتی‌شده

تغییرات مستمر زیست‌بوم رسانه‌ای در مسیر دیجیتالی‌شدن بیشتر، به حذف نسبی منطق ارتباط یک فرد با افراد زیاد در روزنامه‌نگاری دیجیتال منجر شده است.

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt