تاثیر پیام های ویروسی بر سرعت انتقال پیام در فرایند ارتباطات رسانه ای

تاثیر پیام های ویروسی بر سرعت انتقال پیام در فرایند ارتباطات رسانه ای

طبیعت، همواره الهام بخش بسیار مناسبی برای شکل دهی به فعالیت های انسانی بوده است. ارتباطات ویروسی نیز نحوه فعالیت خود را به عنوان یک ساز و کار ارتباطی در سطح گسترده، از نحوه فعالیت ویروس ها و بخصوص مهم ترین ویژگی آنها یعنی سرعت و توسعه همه جانبه الهام گرفته است.

سیاست‌گذاری رسانه‌ای

سیاست‌گذاری رسانه‌ای

مضمون آن این بود که «مطبوعات حوزه ای غیرقابل سیاست گذاری است». استدلال ها و کلمات دقیق آن اکنون در خاطرم نیست، اما این فکر اگر نه همچون نظری پذیرفته ...

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt