سواد رسانه ای و حقوق ارتباطات

سواد رسانه ای و حقوق ارتباطات

در این چشم انداز، حتی شهروندان آسیب‌پذیر مانند کودکان و مردم جوان، که تمایل دارند پیشگام استفاده از رسانه‌های جدید باشند، نیاز دارند تا در مورد خطرات و فرصت‌های دنیای ...

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt