پدیدارشناسی احساسات کاربران در فضای مجازی

پدیدارشناسی احساسات کاربران در فضای مجازی

فضای مجازی و کنش های ارتباطی در آن،‌سبب شکل گیری نوع جدیدی از تعاملات ذهنی و فناوری و نیز دگرگونی در نگرش‌ها، احساسات و تعلقات کاربران شده است. حقیقت آن است که تسلط دو فضایی بودن در تمام شئون زندگی ،‌ارتباطات انسانی را با گستره تازه ای رو به رو کرده است.

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt