پایش آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه

پایش آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه

انسان از آن دست موجوداتی است که به طور طبیعی، دوستدار زندگی جمعی و در کنار دیگر ه منوعان است و به تنهایی نمی‌تواند روزگار بگذراند؛ اما شکل این ارتباط، میان مردمان، هر از چند گاه، دستخوش تغییر می‌شود.

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt