طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه  و فناوری‌های نوین اطلاعاتی وارتباطی

طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری‌های نوین اطلاعاتی وارتباطی

صنعت رسانه معمولا به دلیل دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از یک سو و توسعه فناوری ها از سوی دیگر همواره در معرض تغییر بوده است. از آنجا که رسانه خود را موظف به هماهنگ شدن با جامعه و بازتاب نیازهای آن می داند، این تغییرات سبب تحولاتی در مأموریت ها و رسالت های رسانه ها می شود.

ادامه مطلب ...
مدیریت رسانه:گذار از مدیریت سازمانی به راهبرد فرهنگ ارتباطی

مدیریت رسانه:گذار از مدیریت سازمانی به راهبرد فرهنگ ارتباطی

مدیریت رسانه، حوزه نظری جدیدی است که با پیشرفت‌های فنآوری و قدرت‌گیری رسانه‌ها،‌جایگاهی راهبردی را در دانش مدیریت و ارتباطات کسب کرده است. این رشته نوپا در مراکز دانشگاهی،سمت‌گیری به مدیریت دولتی و مدیریت سازمانی دارد.

ادامه مطلب ...
طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

در هزاره سوم و در عصر انفجار دانش و فناوری، بدون شک نیروی انسانی از اصلی‌ترین ارکان هر سازمان دانشمحور به‌ویژه سازمان‌های رسانه‌ای محسوب می‌شود. در این خصوص نقش منابع انسانی در سازمان‌ها به‌عنوان یک عنصر حیاتی نگریسته می‌شود، به‌طوریکه در حال حاضر در بسیاری از سازمان‌ها منابع انسانی به‌عنوان یک مزیت رقابتی و همچنین به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در موفقیت سازمانی پذیرفته‌شده است.

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt