ارتباطات بین المل

ارتباطات بین الملضروریات زندگی جمعی انسان ها برای گذر از جوامع اولیه انسانی به گروه‌های بزرگ شهرنشین که خو­د مستلزم بهره‌گیری از ارتباطات غیرمستقیم بود، سبب شد تا نحوه تعامل محیط های زندگی انسانی و ارتباطات نیز دستخوش تغییر و تحول شود. از نیمه دوم قرن نوزدهم با غلبه انسان بر عوامل جغرافیایی و کنترل محدودیت جریان […]

ضروریات زندگی جمعی انسان ها برای گذر از جوامع اولیه انسانی به گروه‌های بزرگ شهرنشین که خو­د مستلزم بهره‌گیری از ارتباطات غیرمستقیم بود، سبب شد تا نحوه تعامل محیط های زندگی انسانی و ارتباطات نیز دستخوش تغییر و تحول شود. از نیمه دوم قرن نوزدهم با غلبه انسان بر عوامل جغرافیایی و کنترل محدودیت جریان اطلاعات، ارتباطات نیز از قید و بندهای دیرین خود آزاد شد و بعدی جهانی یافت. در این چارچوب مفهوم “ارتباطات بین الملی” معرف فرایند عناصر چندگانه‌ی ارتباط بوده و فراگیری حوزه عمل این فرایند را مشخص می سازد. این نوع ارتباطات، یک دوره تاریخی بسیار طولانی از اشکال اولیه ارتباط تا اختراعات و فناوری های نوین ارتباطی را در برگرفته و از جنبه‌ی موضوعی نیز ابعاد مختلف سیاسی،‌اقتصادی، فرهنگی و نظامی را شامل می‌شود.

 

دانلود کتاب : ارتباطات بین المللی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt