ارتباطات فراملی و جهان سوم

ارتباطات فراملی و جهان سومپیامدهای جنگ جهانی دوم تغییرات ژرفی در جغرافیای سیاسی جهان بوجود آورد. رقابت دو بلوک شرق و غرب در ابعاد ایدئولوژیک و سیاسی از یک طرف، و استقلال کشورهای مستعمره یکی پس از دیگری از طرف دیگر فضایی را به وجود آورد که در دوران آن ” نظریه های توسعه ” شکل گرفت. کشورهای تازه […]

پیامدهای جنگ جهانی دوم تغییرات ژرفی در جغرافیای سیاسی جهان بوجود آورد. رقابت دو بلوک شرق و غرب در ابعاد ایدئولوژیک و سیاسی از یک طرف، و استقلال کشورهای مستعمره یکی پس از دیگری از طرف دیگر فضایی را به وجود آورد که در دوران آن ” نظریه های توسعه ” شکل گرفت. کشورهای تازه استقلال یافته (جهان سوم) که بدنبال توسعه و جبران عقب ماندگی های خود بودند، با روی آوری به نظریه های توسعه در صدد برآمدند که خود را از دام توسعه نیافتگی رهایی بخشند، و این در حالی بود که برخی از نظریه پردازان، توسعه را در استحکام پایه های اقتصادی می دانستند، گروهی آن را نتیجه ساختار مناسب و مردم سالارانه سیاسی می پنداشتند، و عده ای آن را پی آمد نوسازی شرایط اجتماعی و فرهنگی قلمداد می کردند، دسته ای که با دانش رو به رشد ارتباطات آشنایی داشتند آن را کلید اصلی توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی به حساب می‌آوردند.

 

دانلود کتاب : ارتباطات فراملی و جهان سوم

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt