بحران وجدان

بحران وجدانمطالعه اخلاق روزنامه نگاری رشدی فزاینده داشته است. با آنکه تقریباً یک دهه قبل ، تعداد کتاب ها در زمینه اخلاق روزنامه‌نگاری از شمار انگشتان دست تجاوز نمی کرد، امروزه ده ها کتاب در این زمینه وجود دارد. چندین نشریه ادواری که در سطح ملّی چاپ اخلاق » و منتشر می‌شوند، تماماً به این موضوع اختصاص داشته […]

مطالعه اخلاق روزنامه نگاری رشدی فزاینده داشته است. با آنکه تقریباً یک دهه قبل ، تعداد کتاب ها در زمینه اخلاق روزنامه‌نگاری از شمار انگشتان دست تجاوز نمی کرد، امروزه ده ها کتاب در این زمینه وجود دارد. چندین نشریه ادواری که در سطح ملّی چاپ اخلاق » و منتشر می‌شوند، تماماً به این موضوع اختصاص داشته و ده‌ها نشریه دیگر به گونه‌ای منظم مقالات و مطالبی درباره «روزنامه‌نگاری»که برخی از صاحب نظران از روی شوخ طبعی این دو واژه را ناقض یکدیگر خوانده اند منتشر می‌کنند.

 

دانلود کتاب: بحران وجدان

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt