تحقیق در جامعه اطلاعاتی

تحقیق در جامعه اطلاعاتیمعنای جامعه ی اطلاعاتی این است که دگرگونی های اجتماعی معاصر عموما چگونه فهمیده می شود. جامعه اطلاعاتی اصطلاحی است رایج اما نادقیق که نویسندگان و مفسران مختلف آن را در اشاره به تغییرات اجتماعی گسترده ای که پیش روی ماست به کار میبرند. جامعه اطلاعاتی مباحث گونه گونی را در بر میگیرد که همگی […]

معنای جامعه ی اطلاعاتی این است که دگرگونی های اجتماعی معاصر عموما چگونه فهمیده می شود. جامعه اطلاعاتی اصطلاحی است رایج اما نادقیق که نویسندگان و مفسران مختلف آن را در اشاره به تغییرات اجتماعی گسترده ای که پیش روی ماست به کار میبرند. جامعه اطلاعاتی مباحث گونه گونی را در بر میگیرد که همگی ناظراند به اطلاعات و فن آوری اطلاعاتی، آن گونه که در بطن نظم اجتماعی در شرف نضج است. حجم عظیمی از اطلاعات،‌از طریق فن آوری هایی که به سرعت رشد و گسترش می یایند، مبادله می شوند و تاثیرات ژرف اجتماعی دارند. پیامدهای این تاثیرات تقریبا در همه ی ابعاد زندگی اجتماعی مشاهده می شود.

 

دانلود کتاب: تحقیق در جامعه اطلاعاتی 

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt