پوشش خبری

پوشش خبریامروزه،‌تعدد و تکثر رسانه ها باعث شده که آموزش مستقیم، دیگر تنها وظیفه آموزشی آنها نباشد، بلکه آموزش های غیرمستفیم، نحوه تفکر کردن نقد کردن و پی بردن به پشت پرده ها بر آموزش مستقیم اولویت پیدا کرده است . اگر مخاطبان بدانند که چگونه و از چه طریق و با چه شیوه هایی واقعیات […]

امروزه،‌تعدد و تکثر رسانه ها باعث شده که آموزش مستقیم، دیگر تنها وظیفه آموزشی آنها نباشد، بلکه آموزش های غیرمستفیم، نحوه تفکر کردن نقد کردن و پی بردن به پشت پرده ها بر آموزش مستقیم اولویت پیدا کرده است . اگر مخاطبان بدانند که چگونه و از چه طریق و با چه شیوه هایی واقعیات را آنگونه که می خواهند به آنان نشان دهند شاید راه شناخت را بهتر درک کرده و در انتخاب رسانه و یافتن حقیقت ، کمتر دچار سردرگمی شوند.

 

دانلود کتاب: پوشش خبری 

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt