حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری (جلد اول)

حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری (جلد اول)توجه به نظام حقوقی حرفه ی روزنامه نگاری و با بیان دیگر، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی کشور است. به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط […]

توجه به نظام حقوقی حرفه ی روزنامه نگاری و با بیان دیگر، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی کشور است. به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات، توسعه ی آموزش تخصصی روزنامه نگاران و تامین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر، به شما می روند.


دانلود کتاب: حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری (جلد اول)

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt