حقوق مطبوعات

حقوق مطبوعاتاندیشه ی انتشار کتابی درباره “حقوق مطبوعات”،‌از سالها پیش در یک طرح آرمانی مولف برای تهیه و تدوین مجموعه چند جلدی”حقوق ارتباطات”، در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ،‌طرف توجه واقع شده بود. کتاب حاضر در مورد ” حقوق مطبوعات”، از پیشنهادهای پژوهشی مولف درباره ی بررسی فضای عمومی مطلوب آزادی مطبوعات در ایران، بازنگری و […]

اندیشه ی انتشار کتابی درباره “حقوق مطبوعات”،‌از سالها پیش در یک طرح آرمانی مولف برای تهیه و تدوین مجموعه چند جلدی”حقوق ارتباطات”، در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ،‌طرف توجه واقع شده بود.

کتاب حاضر در مورد ” حقوق مطبوعات”، از پیشنهادهای پژوهشی مولف درباره ی بررسی فضای عمومی مطلوب آزادی مطبوعات در ایران، بازنگری و دگرگونی مقررات قانون مطبوعات و سایر قوانین و مقررات حقوقی ارتباطی کشور و توجه به تحکیم حاکمیت قانون برای حفظ و حراست آزادی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی دیگر سرچشمه گرفته است.

 

دانلود کتاب: حقوق مطبوعات

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt