خوانش صفحه بدون قرائت متن

خوانش صفحه بدون قرائت متنبی شک، حضور “تصویر” در پشت رسانه ها را نمیتوان نمنکر شد ،‌اما مراد از تصویر چیست؟ واقعیت آن است که تصویر همواره با یک “محمل” همراه بوده است ، مثل آینه که در رابطه با تصویر، یک محمل به  حساب می آید. تصویر درگذشته و در تمدن های سنتی ، تجلی امرقدسی بوده است، […]

بی شک، حضور “تصویر” در پشت رسانه ها را نمیتوان نمنکر شد ،‌اما مراد از تصویر چیست؟ واقعیت آن است که تصویر همواره با یک “محمل” همراه بوده است ، مثل آینه که در رابطه با تصویر، یک محمل به  حساب می آید. تصویر درگذشته و در تمدن های سنتی ، تجلی امرقدسی بوده است، چنان که در شمایل ها می بینیم.

 

دانلود کتاب: خوانش صفحه بدون قرائت متن

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt