حقوق ارتباطات

حقوق ارتباطاتحقوق ارتباطات، رشته حقوقی جدیدی است که از نیمه دوم قرن بیستم، تحت تاثیر پیشرفت و گسترش وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی های نوین ارتباطی، ابتدا در کشورهای غربی و سپس در کشورهای دیگر جهان، مورد توجه خاص قرار گرفته است و به ویژه در صه دهه‌ی اخیر، اهمیت فراوان یافته است. در واقع، ضرورت […]

حقوق ارتباطات، رشته حقوقی جدیدی است که از نیمه دوم قرن بیستم، تحت تاثیر پیشرفت و گسترش وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی های نوین ارتباطی، ابتدا در کشورهای غربی و سپس در کشورهای دیگر جهان، مورد توجه خاص قرار گرفته است و به ویژه در صه دهه‌ی اخیر، اهمیت فراوان یافته است.

در واقع، ضرورت مقررات گذاری برای تمام فعالیتهای اجتماعی در جوامع معاصر،‌سبب شده است که در مورد فعالیت های ارتباطی نیز مقررات حقوقی ویژه ای تهیه و تدوین شوند. به همین لحاظ، برای شناخت موضوع و قلمرو “حقوق ارتباطات”، باید مفهوم جامع “ارتباطات” را مورد نظر قرار داد و براساس آن،‌زمینه ها و شاخه های این رشته حقوقی جدید را مشخص ساخت.

 

دانلود کتاب: حقوق ارتباطات

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt