خبر (یونس شکرخواه)

خبر (یونس شکرخواه)اندیشمندان معاصر، عصر حاضر را عصر سلطه‌ی بی سابقه‌ی اطلاعات و ارتباطات می دانند. جامعه‌ی اطلاعاتی » جدید، ظهور پدیده‌هایی نوین در همه‌ی حوزه‌ها و حیطه‌های زندگی فردی و جمعی است که وجه اشتراک آن‌ها همه گیر شدن رسانه‌های تقویت شده‌ی سنتی و تخصصی‌تر شدن بیش از پیش رسانه‌های جمعی سنتی و نوین را « جامعه‌ی اطلاعاتی » ، […]

اندیشمندان معاصر، عصر حاضر را عصر سلطه‌ی بی سابقه‌ی اطلاعات و ارتباطات می دانند. جامعه‌ی اطلاعاتی » جدید، ظهور پدیده‌هایی نوین در همه‌ی حوزه‌ها و حیطه‌های زندگی فردی و جمعی است که وجه اشتراک آن‌ها همه گیر شدن رسانه‌های تقویت شده‌ی سنتی و تخصصی‌تر شدن بیش از پیش رسانه‌های جمعی سنتی و نوین را « جامعه‌ی اطلاعاتی » ، نوین ارتباطی و محتوای آن‌هاست. بدون تردید الزامی می‌نماید. این رسالت فردی، سازمانی و ملی، یعنی تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی رسانه‌های جمعی، در حیطه‌ی مطبوعات کشورها نیز احساس می‌شود.

 

دانلود کتاب: کتاب خبر شکرخواه

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt