مبانی خبرنویسی

مبانی خبرنویسی  اصلی ترین کارکرد یک سازمان خبری روابط عمومی تنظیم رابطه صحیح میان سازمان، مسئولان و مردم است و این وظیفه ارتباطی عمدتا” از کانال پیام رسانی کاربردی و منطقی دنبال می‌شود. بار اصلی این مأموریت ارتباطی آه به دنبال درک متقابل و دو سویه است، بر دوش خبر رسانی استوار است.   دانلود کتاب: مبانی خبر نویسی برای […]

 

اصلی ترین کارکرد یک سازمان خبری روابط عمومی تنظیم رابطه صحیح میان سازمان، مسئولان و مردم است و این وظیفه ارتباطی عمدتا” از کانال پیام رسانی کاربردی و منطقی دنبال می‌شود.
بار اصلی این مأموریت ارتباطی آه به دنبال درک متقابل و دو سویه است، بر دوش خبر رسانی استوار است.

 

دانلود کتاب: مبانی خبر نویسی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt