ارتباطات و توسعه (بخش دوم)

ارتباطات و توسعه (بخش دوم)  دریکصدوچهل تحقیق صورت گرفته در تحلیل فیروشاه در سال ۱۹۹۷ این نکته مشخص شد که تنها یک سوم این آثار تلاش کرده بودند تا به توسعه از جنبه مفهومی بپردازند . این در حالی است که در قبال تعریفها نیز برداشتهای متفاوتی شکل می گیرد . اما در عین حال اگر چه این پژوهشها اکثراً بر […]

 

دریکصدوچهل تحقیق صورت گرفته در تحلیل فیروشاه در سال ۱۹۹۷ این نکته مشخص شد که تنها یک سوم این آثار تلاش کرده بودند تا به توسعه از جنبه مفهومی بپردازند . این در حالی است که در قبال تعریفها نیز برداشتهای متفاوتی شکل می گیرد . اما در عین حال اگر چه این پژوهشها اکثراً بر این نکته توافق دارند که توسعه یعنی ارتقای شرایط زندگی؛ اما بحث عمده در اینجا صورت می گیرد که چه چیزهایی جزء شرایط زندگی هستند و باید تأمین شوند .

دانلود: ارتباطات و توسعه (بخش دوم)

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt