ارتباطات و توسعه (بخش اول)

ارتباطات و توسعه (بخش اول)  پس از جنگ جهانی دوم، موضوع توسعه کشورهای جهان سوم در ابعاد گوناگون، مورد توجه متفکران و اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفت. در ابتدا تصور آنها این بود که وجود سرمایه و فناوری جدید برای توسعه کشورها کافی باشد. دلیل این رویکرد آن بود که توسعه، صرفاً معادل رشد اقتصادی قلمداد می شد. بدین منظور، برنامه هایی […]

 

پس از جنگ جهانی دوم، موضوع توسعه کشورهای جهان سوم در ابعاد گوناگون، مورد توجه متفکران و اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفت. در ابتدا تصور آنها این بود که وجود سرمایه و فناوری جدید برای توسعه کشورها کافی باشد. دلیل این رویکرد آن بود که توسعه، صرفاً معادل رشد اقتصادی قلمداد می شد. بدین منظور، برنامه هایی در سطح جهان به اجرا در آمد که هدف از آنها، کمک به توسعه و پیشرفت کشورهای جهان سوم بود. طولی نکشید که برنام هریزان غربی
متوجه اشتباه خود در یکی دانستن “توسعه”و “بازسازی” شدند. به دنبال انتشار کتاب “رشد در سال ۱۹۶۶ ، اقتصاد توسعه در مسیر دیگری قرار (Cosenz) ” اقتصادی نو” اثر “کوزنتس گرفت. او در کتاب خود متذکر شده بود که رشد اقتصادی، فقط زمانی امکا نپذیر است که همراه با دگرگونی مداوم در ساخت اجتماعی یک ملت باشد.

 

دانلود کتاب: ارتباطات و توسعه (بخش اول)

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt