ارتباطات اقناعی

ارتباطات اقناعیهمه ما در مورد افراد پیرامون خودمان طرحهایی داریم و آنها هم به نوبه خود در مورد ما طرحهایی دارند. ما افراد مستقل و منزوی نیستم بلکه افراد بشری هستیم که به همکاری با دیگران نیاز داریم . ناممکن یا ناخوشایند است که در جامعه وظایف معینی را خودمان به عهده بگیریم، در حالی که […]

همه ما در مورد افراد پیرامون خودمان طرحهایی داریم و آنها هم به نوبه خود در مورد ما طرحهایی دارند. ما افراد مستقل و منزوی نیستم بلکه افراد بشری هستیم که به همکاری با دیگران نیاز داریم . ناممکن یا ناخوشایند است که در جامعه وظایف معینی را خودمان به عهده بگیریم، در حالی که بسیاری از چیزها را می توان با دیگران بهتر و دلپذیرتر انجام داد.

اگر چه تمایل به فانع کردن و اقناع شدن توسط دیگران در میان افراد متفاوت است، اما طبیعت و شان بشر ما را ملزم می سازد که هر یک حداقل گاهی در مقام قانع کننده قرار گیریم . بنابراین علاقه به اقناع امری عام است. حتی به عنوان هدفهای اقناع بیشتر از آنکه اقناع کننده باشیم هدفی برای اقناع به شمار می رویم. برای دانستن اینکه چگونه افراد می کوشندبرما تاثیر بگذارند، کنجکاویم، زیرا این کار بخشی از بازی زندگی است.

دانلود کتاب: ارتباطات اقناعی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt