پیام‌های اقناعی

پیام‌های اقناعیرسانه‌های جمعی پدیده بارز دنیای امروز به شمار می‌روند. فناوری‌های جدید ارتباطی آنچنان فاصله‌ها را کوتاه کرده‌اند که بی‌گمان، مفهوم “دهکده جهانی” مک‌لوهان به تحقق پیوسته است. سهم رسانه‌های جمعی در تحول فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر انکارناپذیر است، از این‌رو، دوران کنونی را به درستی، عصر ارتباطات می‌نامند. هنگامی که از ارتباط جمعی سخن […]

رسانه‌های جمعی پدیده بارز دنیای امروز به شمار می‌روند. فناوری‌های جدید ارتباطی آنچنان فاصله‌ها را کوتاه کرده‌اند که بی‌گمان، مفهوم “دهکده جهانی” مک‌لوهان به تحقق پیوسته است. سهم رسانه‌های جمعی در تحول فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر انکارناپذیر است، از این‌رو، دوران کنونی را به درستی، عصر ارتباطات می‌نامند.
هنگامی که از ارتباط جمعی سخن به میان می‌آید، ناگزیر، مبحث پیام و مخاطب نیز مطرح می‌شود. در صورت‌بندی‌های اولیه پیام/ رسانه/ مخاطب، گمان برآن بود که هنگامی که رسانه پیام را به مخاطب می‌رساند، او بی‌کم و کاست آن را دریافت می‌کند و می‌پذیرد. اما متفکران ارتباط جمعی بعدها به این نتیجه رسیدند که این صورت ساده شده مسئله است و مخاطب موجودی منفعل نیست، بلکه تعامل پیام و مخاطب، هم پیام را تغییر می‌دهد و هم مخاطب را. رویکردهای متفاوت به ارتباط جمعی نیز حاصل همین دغدغه‌ها در مورد رابطه بین پیام و مخاطب است. در همه این رویکردها، بحث اقناع مخاطب نیز موضوعی محوری است. اقناع در ارتباط جمعی، اگر نتوان گفت مهم‌ترین مبحث، یکی از مهم‌ترین مباحث این علم است.
نزدیک به نیم قرن است که در این سرزمین به ارتباط جمعی از دیدگاه علمی نگریسته می‌شود. در سالیان اخیر روزنامه‌ها گسترش کمّی یافته‌اند، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی افزایش پیدا کرده‌اند، رسانه‌های جدید نظیر اینترنت و تلفن همراه‌ـ که قابلیت ارسال پیامک در ابعاد وسیع را دارد ـ پدید آمده‌اند. همراه با این گسترش کمّی، جنبه‌های مختلف پیام، رسانه و مخاطب نیز مورد توجه دانشجویان و دانشمندان ایرانی ارتباط جمعی قرار گرفته است. با این همه، تعداد کتاب‌هایی که در زمینه اقناع مخاطب نگاشته یا ترجمه شده است، شاید به تعداد انگشتان یک دست باشند.

 

 

دانلود کتاب: پیام‌های اقناعی ، فرآیند تاثیر گذاری

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt