رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی

رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مجازیاز دیرباز با این واقعیت روبه‌رو شده‌ایم که تکنولوژی می‌تواند موجب تغییر در جوامع شود و با آثار مثبت و منفی آن، در سدۀ اخیر آشناییم. در این میان تأثیر دنیای مجازی و ارتباطات آسان و کم هزینۀ آن بر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه روابط و هنجارهای اجتماعی انکارناشدنی است. این مطلب ضرورت […]

از دیرباز با این واقعیت روبه‌رو شده‌ایم که تکنولوژی می‌تواند موجب تغییر در جوامع شود و با آثار مثبت و منفی آن، در سدۀ اخیر آشناییم. در این میان تأثیر دنیای مجازی و ارتباطات آسان و کم هزینۀ آن بر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه روابط و هنجارهای اجتماعی انکارناشدنی است. این مطلب ضرورت توجه به ابعاد مختلف رسانه‌ها و ابزار جدید تکنولوژیک را دوچندان می‌سازد.
از سوی دیگر برنامه‌ریزی شیوۀ تعامل با تأثیرات فرهنگی و اجتماعی رسانه‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، متناسب با ارزش‌ها و اهداف ملی و دینی، سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ارزشمند کشور و با توجه به الگوهای برآمده از جمهوری اسلامی ایران که در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یاد می‌شوند، اهمیتی مضاعف می‌یابد. به ویژه با توجه به اینکه روند رشد فناوری‌ها و رسانه‌های نوین، همزمان ترکیبی از فرصت‌ها و تهدیدها را همراه دارد که ازجمله در قالب انتقال محتوا و پیام، زمینه ساز تحولات فرهنگی و اجتماعی بسیاری است.

 

دانلود کتاب: رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی مجازی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt