تصویر از خود کاربران شبکه های اجتماعی

تصویر از خود کاربران شبکه های اجتماعی«تصویر از بدن» احساسی است که فرد نسبت به اعضای بدن خود دارد. تصویر ذهنی ما از بدن، تابع الگوها و ایده آل های فرهنگی یا ظاهری است که در ارتباط با زیبایی اندام و چهره در جامعه و از طریق کانال های متعددی از جمله رسانه ها تبلیغ می شود. شبکه های اجتماعی آنلاین مانند فیس بوک، مای اسپیس و اینستاگرام پلت فرم های خوبی را برای خودابرازی انتخابی کاربران فراهم کرده اند.

«تصویر از بدن[۱]» احساسی است که فرد نسبت به اعضای بدن خود دارد. تصویر ذهنی ما از بدن، تابع الگوها و ایده آل های فرهنگی یا ظاهری است  که در ارتباط با زیبایی اندام و چهره  در جامعه  و از طریق کانال های متعددی از جمله رسانه ها تبلیغ می شود. شبکه های اجتماعی آنلاین مانند فیس بوک، مای اسپیس و اینستاگرام پلت فرم های خوبی را برای خودابرازی انتخابی کاربران فراهم کرده اند.  کاربر در نمایش اینکه چه ویژگی هایی از ظاهر خود را به نمایش گذارد و اینکه چگونه به نمایش گذارد، حق انتخاب کامل دارد. مطالعات نشان داده است که کاربران تمایل دارند با پست کردن تصاویری که  بر جذابیت ها و زیبایی های ظاهری آنها تاکید دارند یا دستکاری دیجیتالی عکس هایی که بیانگر ویژگی های ظاهری نامطلوب شان است،  تصاویر ایده آلی را از خود بسازند  و آن را در معرض دید سایر کاربران قرار دهند Manago, Graham, Greenfield, & Salimkhan, 2008)). در حقیقت خودابرازی انتخابی کاربران در شبکه های اجتماعی آنلاین، این شبکه ها را به محل نمایش تصاویر جذاب و ایده آلی  (برای مثال، اندام لاغر، چهره ای که جراحی های زیبایی روی آنها انجام شده است و …) تبدیل کرده است. رویارویی با چنین تصاویری می تواند به ایجاد یک تصویر ذهنی منفی از بدن در میان سایر کاربران بینجامد (۲۰۱۰,  Toma & Hancock. ) و تصور منفی از بدن نیز می تواند به ایجاد حالات روانی منفی مانند استرس، اضطراب، افسردگی و از جمله عدم رضایت از بدن  منتهی شود. رواج جراحی های زیبایی و پیش گرفتن رژیم غذایی ناسالم جهت کاهش وزن نیز ماحصل احساس عدم رضایت از بدن است Anton, Perri, & Riley, 2000) ). چگونه رویارویی با تصاویر ایده آل و جذاب در شبکه های اجتماعی آنلاین به ایجاد یک تصویر منفی از بدن و به تبع آن عدم رضایت از بدن منتهی می شود؟ این سئوالی است که پاسخ آن را می توان در نظریه «اختلاف از خود[۲]» دریافت.

مطابق با نظریه اختلاف از خود، بین ویژگی هایی که فرد دارد (خودِ واقعی) و ویژگی هایی که فرد آرزوی داشتن  آنها را دارد (خودِ ایده آل) فاصله وجود دارد. افراد برانگیخته می شوند تا با تغییر خودِ واقعی ( یعنی نزدیک کردن خود واقعی به خود ایده آل) یا تعدیل کردن خودِ ایده آل ( یعنی نزدیک کردن خود ایده آل به خود واقعی) از بزرگی این تضاد و اختلاف بین این دو نوع خود بکاهند و بین آنها هماهنگی بوجود آورند؛ چرا که اختلاف یا تضاد می تواند منجر به شکل گیری احساس عدم رضایت از بدن شود. افرادی که  اعتقاد دارند بین ظاهر واقعی و ظاهر ایده آل شان تمایز وجود دارد، بیشتر دست به مقایسه اجتماعی می زنند(  Yu, Kozar, & Damhorst, 2013).

نمایش های رسانه ای از زیبایی های ایده آل (اندام لاغر برای زنان و اندام عضله ای برای مردان، چهره ها و اندام هایی که جراحی های زیبایی روی آنها انجام گرفته است)، ایجاد اختلاف بین خودِ واقعی و خودِ ایده آل را تقویت می کند؛ چرا که از این تصاویر بعنوان استانداردهایی برای ارزیابی اندام و ظاهر فیزیکی استفاده می شود. مطالعات نشان داده اند افراد بعد از تماشای تصاویر ایده آل در رسانه رضایت کمتری از چهره و اندام شان دارند،  برای ظاهرشان سرمایه گذاری رفتاری و شناختی بیشتری می کنند، و رژیم غذایی نامناسبی را پیش می گیرند(Jung, Lennon, & (Rudd, 2001; Harrison, 2001  در حقیقت، این نتایج حکایت از اهمیت میزان «اختلاف از خود» دارد، یعنی اختلاف بین آنچه افراد هستند و آنچه دوست دارند باشند.

دیدن تصاویر ایده آل افراد مشهور و کاربران در فیس بوک، لایک کردن این تصاویر، به اشتراک گذاری مجدد آنها، کامنت گذاشتن درباره آنها می تواند بر بزرگی اختلاف بین خودِ واقعی و خودِ ایده آل درک شده کاربر تاثیر می گذارد. زمانی که کاربر با تصاویر ایده آل فیس بوکی سروکار زیادی دارد، ناخودآگاه دست به مقایسه اجتماعی وضعیت ظاهر (یعنی اندام و چهره) خود با کاربرانی که تصاویر ایده آلی از خود به نمایش گذاشته اند می زند  و این مقایسه اجتماعی امکان فعال سازی فاکتور «اختلاف از خود»  را فراهم می کند. بنابراین ، می توان نتیجه گرفت که مکانیسم رابطه بین فعالیت های مرتبط با تصاویرایده آل در فیسبوک (اعم از بازدید این تصاویر، لایک کردن آنها و …) و تصویرمنفی از بدن و به تبع آن عدم رضایت از بدن می تواند با  بزرگی فاصله خودِ واقعی و خودِ ایده آل کاربر تبیین شود.

بعنوان جمع بندی می توان گفت که تصاویر ایده آل کاربران در شبکه های اجتماعی آنلاین برداشت ذهنی کاربران را درباره آنچه زیبا و جذاب است و یا آنچه زشت است می سازند و این تصاویر بر فاصله بین خودِ واقعی کاربر و خودِ ایده الش دامن می زنند و موجبات شکل گیری تصویر منفی از بدن را فراهم می کنند.

 

منابع

Anton, S. D., Perri, M. G., & Riley, J. R. (2000). Discrepancy between actual and ideal body images: Impact on eating and exercise behaviors. Eating behaviors, 1(2), 153-160.

Harrison, K. (2001). Ourselves, our bodies: Thin-ideal media, self-discrepancies, and eating disorder symptomatology in adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 20(3), 289-323.

Jung, J., Lennon, S. J., & Rudd, N. A. (2001). Self-Schema or Self-Discrepancy? Which Best Explains Body Image? Clothing and Textiles Research Journal, 19(4), 171-184.

Manago, A. M., Graham, M. B., Greenfield, P. M., & Salimkhan, G. (2008). Self-presentation and gender on MySpace. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(6), 446-458.

Toma, C. L., & Hancock, J. T. (2010). Looks and lies: The role of physical attractiveness in online dating self-presentation and deception. Communication Research, 37(3), 335-335.

Yu, U. J., Kozar, J. M., & Damhorst, M. L. (2013). Influence of Multiple Age Identities on Social Comparison, Body Satisfaction, and Appearance Self-Discrepancy for Women across the Life Span. Family and Consumer Sciences Research Journal, 41(4), 375-392.


[۱] Body image

[۲] Self-discrepancy

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt