ارتباطات سیاسی در عمل

ارتباطات سیاسی در عملپژوهش‌های ارائه شده در این کتاب، بسته به موضوع و اهمیت‌شان به طور کلی به چهار مقوله تقسیم می‌شوند. دو قصل اول کتاب، به قلم آقایان ون دیک و اینو، به مباحث نظری مرتبط با موضوع کتاب می‌پردازند.

ون دیک کلیات روش‌های اعمال قدرت رسانه‌های گروهی را مورد بحث قرار می‌دهد. دخالت در تولیدات رسانه‌ای محدود است، اما برای آن دسته از اقشار جامعه که به این مهم دست پیدا می‌کنند (معمولاً نخبگان جامعه)، تسلط بر گفتمان‌های منتشره از طریق ارتباط جمعی به مفهوم هدایت افکار عمومی نیز خواهد بود. ون دیک با استفاده از این چارچوب نظری، روش‌های دخالت رسانه‌های خبری را در بازآفرینی نژادپرستی بررسی می‌کند. به اعتقاد او، رسانه‌های گروهی از طریق اکتساب، تولید، تنظیم و دسترسی به اخبار، به قدرت سیاسی اقشار سفیدپوست مشروعیت می‌بخشند.

دانلود کتاب: ارتباطات سیاسی در عمل

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt