ارتباطات و توسعه (فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی)

ارتباطات و توسعه  (فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی)ایده‌ی «توسعه » ریشه در گفتمان مدرنیته دارد؛ چرا که مدرنیته با اندیشه ترقی شروع شد.  فلاسفه‌ی ترقی و روشنگری، ضمن اعتقاد به نامحدود بودن توانایی عقل انسان، باور داشتند که می‌توان براساس ظرفیت فزاینده‌ی خرد انسان، جامعه و تاریخ را در جهت تحقق غایات که همانا خوشبختی و سروری انسان است، ساخت.

از دلالت‌های اندیشه ترقی، جهت‌دار بودن تحولات تاریخی به صورت تک خطی و در راستای تحقق غایات بود، که البته مرکزیت این تحولات را اروپا می‌دانستند. ویژگی جهت‌مندی تاریخ آن است که تاریخ جهتی دارد که همان «توسعه» می‌باشد. به عبارتی، در اندیشه ترقی و توسعه، نوعی فرجام‌شناسی تاریخ وجود دارد. تنها با فرض وجود تاریخ می‌توان از پیشرفت سخن گفت.

دانلود کتاب:فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt