از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق

از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاقاین گزارش را می‌توانید سفرنامه‌ای ۶۰ ساله از “صنعت فرهنگی” به “صنایع فرهنگی ” و در نهایت به “صنایع خلاق” بدانید. خواهیم دید که صنعت فرهنگی چگونه و چرا در دهه ی ۱۹۴۰ م در مکتب فرانکفورت پدید آمد، و چه شد که بعدها به “صنایع فرهنگی”، و سرانجام در سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۹۹۰ به “صنایع خلاق” تبدیل شد

این گزارش را می‌توانید سفرنامه‌ای ۶۰ ساله از “صنعت فرهنگی” به “صنایع فرهنگی ” و در نهایت به “صنایع خلاق” بدانید. خواهیم دید که صنعت فرهنگی چگونه و چرا در دهه ی ۱۹۴۰ م در مکتب فرانکفورت پدید آمد، و چه شد که بعدها به “صنایع فرهنگی”، و سرانجام در سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۹۹۰ به “صنایع خلاق” تبدیل شد؛ هرچند که ممکن است در پاره‌ای از کشورها صنایع فرهنگی همان صنایع خلاق نباشند (که البته در این کشورها نیز صنایع فرهنگی در کانون صنایع خلاق جای می‌گیرند). مضمون اصلی و محوری در بحث صنایع فرهنگی، همکوشی‌ها و گاه تنش‌ها و تعارض‌هایی است که میان “فرهنگ” و “اقتصاد” به عنوان دو مقوله‌ی اجتماعی به ظاهر مجزا و دارای ماهیت‌های متفاوت وجود دارد و از طریق واژه‌هایی چون صنایع فرهنگی و صنایع خلاق تعبیر و تفسیر می‌شود.

دانلود کتاب: از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt