تجربه ارتباطات در روابط انسانی

تجربه ارتباطات در روابط انسانیما به عنوان اساتید رشتهٔ ارتباطات و مشاوران سازمانها در همین رشته ، همواره از فاصلهٔ موجود بین تمرینهای تجربی مدون و معتبر ، و تمریناتی که با این خصوصیات در این زمینه وجود دارد، تعجب می کنیم.

اکثر همکاران ما، اتفاق نظر دارند که ارتباطات، مهارتی است که می توان آن را با آموزشی سازمان یافتهٔ همراه با تجربه، فراگرفت. ولی تجارب علمی و معتبر آموزشی که در این زمینه وجود دارد، یا منحصر است به آنچه که از ۳۰ سال پیش وجود داشته (ارتباطات یکطرفه ، در مقایسه با ارتباطات دوطرفه)، و یا مطالبی است که با اهدافی غیر از نمایش پدیدهٔ ارتباطات ، تدوین و طرّاحی شده است. خلاصه، به نظر می رسد نیاز به تمرینهای معتبر و مدون به اندازهٔ نیاز به ارتباطات مؤثر، اهمیت دارد.

 

دانلود کتاب: تجربه ارتباطات در روابط انسانی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt