تحلیل امپریالیسم

تحلیل امپریالیسمتقدیر با فراگیرترین رساله‌ی لنین، یعنی امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌دارای چندان مهربان نبود. با توجه به هشداری که در عنوان دوم این رساله آمده (گفتاری کوتاه به زبانی ساده و عام پسند) است.

آنچه در پیشگفتار متن اصلی آمده است و به خواننده آگاهی می‌دهد که «این رساله ی فشرده… با خباثتی شدید رودرو بوده، و با توجه به وجود سانسور [تزاری] نوشته شده است»؛ و نیز با توجه به هدف محدودی که برگزیده است، یعنی «ارائه… تصویر کلی از نظام سرمایه‌داری جهانی در رابطه بین‌المللی آن در آغاز قرن بیستم…»، و نیز این واقعیت که هدف از نوشتن این گفتار توضیح علل جنگ جهانی اول بوده است، باید گفت که این رساله به واسطه مقبولیت کورکورانه و تقریبا جهانی که در همان روزهای اوج خود بدست آورد، تقریبا به کلی از موضوع اصلی خود دور ماند.

دانلود کتاب: تحلیل امپریالیسم

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt