روانشناسی تحلیل اطلاعات

روانشناسی تحلیل اطلاعاتاین کتاب مجموعه‌ی مقالاتی را دربر میگیرد که در فاصله سالهای ۸۶-۱۹۷۸ برای کاربرد داخل ساطمانی اداره اطلاعات CIA تهیه شده است و در اینجا صرفا بر روی آن ویراستاری و حک و اصلاح صورت گرفته است. چهار مقاله از این مجموعه، همچنین در مجله‌‌ی جامعه‌ی اطاعاتی بنام«مطالعات اطلاعاتی» در همان تاریخ به چاپ رسید. […]

این کتاب مجموعه‌ی مقالاتی را دربر میگیرد که در فاصله سالهای ۸۶-۱۹۷۸ برای کاربرد داخل ساطمانی اداره اطلاعات CIA تهیه شده است و در اینجا صرفا بر روی آن ویراستاری و حک و اصلاح صورت گرفته است. چهار مقاله از این مجموعه، همچنین در مجله‌‌ی جامعه‌ی اطاعاتی بنام«مطالعات اطلاعاتی» در همان تاریخ به چاپ رسید. حوزه‌ی اطلاعات بطور نسبی فرازمانی است و همچنین همواره نیازمند تحلیل بهتر می باشد.

مطالب مزبور بر اساس مرور منابع روانشناسی شناختی صورت گرفته است و به این موضوع اختصاص دارد که پردازش اطلاعات چگونه برای قضاوت در مورد اطلاعات ناقص و مبهم شکل می گیرد.

 

دانلود کتاب: روانشناسی تحلیل اطلاعات

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt