گفتمان های رسانه: تحلیل متون رسانه

گفتمان های رسانه: تحلیل متون رسانهاز آنجایی که شیوه‌ی نگریستن ما به دنیای پیرامون‌مان درست همان شیوه‌ی زندگی کردن ما است، فرایند ارتباط در واقع، فرایند اجتماع است؛ یعنی، در اشتراک داشتن معانی و لذا فعالیت‌ها و مقاصد مشترک؛ ارائه، دریافت و مقایسه‌ی معانی جدید، که به تنش و دستیابی به رشد و دگرگونی می‌انجامد.

ما به مطالعه‌ی رسانه می پردازیم در واقع، این مطالعات را ”مطالعات رسانه“ یا ”مطالعات ارتباط “ می نامیم به  خاطر این فرض که تلویزیون ، (mediating) روزنامه‌ها، متون و صور ارتباطی همگانی در واسطه‌گری بین جامعه و خود نقش مهمی دارند . تلقی ما این است که دنیای مشترک یک فرهنگ آنچه به نظر اعضایش واقعی ، جالب، زیبا و اخلاقی است و همه‌ی معانی ای که به جهان نسبت می‌دهند تا حدودی برساخته‌ی تک تک اعضا و برساخته‌ی نهادهایی مثل روزنامه ها و ایستگاه های رادیویی و باورهای رایج است .

دانلود کتاب: گفتمان های رسانه: تحلیل متون رسانه

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt