تاریخچه‌ی مکتب فرانکفورت

تاریخچه‌ی مکتب فرانکفورتیکی از ژرفترین دگرگونیهایی که جنگ جهانی نخست به بار آورد ، دست کم از نظر اثر بخشی بر روشنفکران ، جابه جایی مرکز ثقل سوسیالیسم به سوی شرق بود.

پیروزی نامنتظر انقلاب بلشویکی- برخلاف ناکامیابی غم انگیز مقلدان آن در اروپای مرکزی- تمامی کسانی را که تا آن هنگام در مرکز مارکسیسم اروپایی قرار داشتند وادار ساخت به گزینش دشوار و ناخوشایندی دست بزنند. به طور کلی اینان فقط می توانستند به یکی از انتخابهای زیر روی بیاورند: یا از سوسیالیستهای معتدل و از جمهوری و ایمار که تازه برپا ساخته بودند حمایت می کردند که به معنای آن می بود که از انقلاب می پرهیختند و با تجربه ی روسی انقلاب نیز به مخالفت بر می خاستند؛ یا آن که رهبری مسکو را می پذیرفتند ، به حزب تازه بنیان یافته ی کمونیست آلمان می پیوستند و در راه ویرانسازی سازش بورژوایی وایمار گام بر میداشتند.

 

دانلود کتاب: تاریخچه‌ی مکتب فرانکفورت

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt