مجله رسانه

مجله رسانهجهان در آستانه‌ی تحولی ژرف و در کار پا نهادن به عصری تازه است و نقش محوری و سایل ارتباط جمعی در این تحول مداوم و روزافزون انکارناپذیر است.

برقراری ارتباط با عامه مردم و گردآوری و تدوین اطلاعات درست و انتقال صحیح این اطلاعات به مردم از مهمترین و ظایف وسایل ارتباط جمعی و از جمله مطبوعات در مقام “وجدان بیداری ملتها”ست . اما بدون تردید در دنیای «پرهیاهو» و «پررمزو راز » کنونی تامین نیازهای اطلاعاتی مخاطبان وسایل ارتباط جمعی به ویژه مطبوعات بدون آنکه گردانندگان این وسایل علم و تجربه کافی و مناسب پیدا کنند ، غیرممکن است.

 

دانلود کتاب: مجله رسانه

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt