نقد مکتب فرانکفورت

نقد مکتب فرانکفورتاز تاریخ پیدایی «مکتب فرانکفورت» و «نگرش انتقادی» متعلق به آن قریب به هفتاد و شش سال می گذرد.

رویارویی جریان های مارکسیستی ارتدکس با آموزش های این نحله از یکسو و  تاثیرات چشمگیر خود مکتب بر پیدایی و قوام روندهای فکری مشهور به «مارکسیسم غربی» و «چپ جدید» در جهان سرمایه داری از سوی دیگر،‌این مکتب را به ویژه در دو دهه ی ۶۰ و۷۰  به صورت یکی از غمده ترین جریان های فلسفی و جامعه شناختی روزگار ما در آورد.

در تمامی این دوران ، چه محافل دانشگاهی و چه احزاب سیاسی در میهن ما نسبت به واقعیت این مکتب ناآگاه باقی ماندند و چنانکه گویی«در غرب خبری نیست» نامی و نشانی و شرح و توضیحی در هیچ اثر و نوشته ای از داعیه داران روشنفکری ایران، از اعضاء و یا مضمون فکری این جریان انتشار نیافت.

 

دانلود کتاب:  نقد مکتب فرانکفورت

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt