آموزش گویندگی خبر رادیو

آموزش گویندگی خبر رادیوشیوه ی گویش: درهرجامعه ای ،شیوه گویش تلفظ شهروندان پایتخت ، اصلی برای رعایت روش گویش درهنگام تلفظ واژه ها است. نداشتن “لهجه ی ” بومی و توجه به روش گویش معیار برای گویندگان، یکی از موارد مهم درهنگام گویندگی است.  شیوه ی تلفظ واژه ها : اگر واژه ای در هنگام گویندگی نادرست تلفظ شود؛ افزون […]

شیوه ی گویش: درهرجامعه ای ،شیوه گویش تلفظ شهروندان پایتخت ، اصلی برای رعایت روش گویش درهنگام تلفظ واژه ها است. نداشتن “لهجه ی ” بومی و توجه به روش گویش معیار برای گویندگان، یکی از موارد مهم درهنگام گویندگی است.

 شیوه ی تلفظ واژه ها : اگر واژه ای در هنگام گویندگی نادرست تلفظ شود؛ افزون براین که معنای واژه را وارونه و بی مفهوم می سازد، به روند ایجاد رابطه با شنونده را آسیب می رساند.

 توجه به آهنگ واژه ها: توجه کردن به موسیقی واژه ها درهنگام خواندن متن،از مهم های دیگر در زمینه ی گویندگی است(جان کلمات را نگیریم) . این روشن است که هر واژه با توجه به ساختار هجایی خود در فرایند خواندن، آهنگ ویژه ی خود را دارد مانند: باغ ، بلند، بدرود، جنگل، سرزمین، سرازیر، خشم، بازداشت، استرالیا، امریکا، لندن و…؛ یعنی هر واژه مبنی بر ساختار هجایی خود(هجاهای کوتاه وبلند) به گونه ای تلفظ می شوند؛ بنابراین توجه به عنصر موسیقی یا آهنگ واژه ها در هنگام خواندن و رعایت آن، اصل ضروری برای گوینده متن است(گوینده موفق با نت موسیقایی آشنا است).

 روش میانه روی در هنگام تلفظ : واژه‌ها نباید بسیار سنگین و یا بسیار عوامانه بیان شود. برای ایجاد جذابیت بیشتر و جلب توجه شنونده به متن،من روش میانه روی را در هنگام تلفظ برای گویندگان پیشنهاد می کنم؛ (این پیشنهاد بیشتر برای گویندگان بخش خبر و مجریان برنامه های اجتماعی، سیاسی واقتصادی مطرح است.)

 به عنوان مثال: اگر در تلفظ واژه های عربی”معلوم ومعاون”، گونه ی تلفظ غلیظ عربی آن را با “ع” (و به صورت بسیار “حلقی ” تلفظ کنیم،شکل بسیار مضحکی را در گویش فارسی به خود می گیرد و واژه ها با روش افراطی تلفظ می شوند که این گونه روش در زبان فارسی (به ویژه در هنگام خواندن خبرها و متن هایی که مخاطبان آن بیشتر مردم اند)بدرنگ جلوه می کند.

 توجه به نشانه “تشدید” در واژه ها: درست است که نشانه  “تشدید” در هنگام تلفظ واژه ها باید با دقت انجام شود؛ اما اگر بازهم روش مان در تلفظ نشانه تشدید، مانند تلفظ “ع” افراطی باشد، جریان روش اعتدال در تلفظ واژه ها به هم می خورد.

خواندن خبر پیش از اجرا: در صورتی که فرصتی برای خواندن خبر ها باشد، این یک اصل است که متن چندین بار (دست کم برای ۲۰ تا ۲۵ دقیقه ) پیش از اجرا، مرور شود تا گوینده بر ویژه گی های دستوری، نگارشی ونشانه ای متن وارد شده و جریان خواندن، بدون اشتباه شکل بگیرد .

هماهنگی تحریریه خبر با گوینده: عوامل تحریریه یاری کننده گوینده درهنگام مرور متن(به ویژه درمرحله تلفظ واژه ها) است. بنابراین ،هماهنگی ویراستار با گوینده ومدد رسانی وی درهنگام ویرایش متن و صورت تلفظ واژه ها با گوینده، بسیارمهم و ضروری است.

 گوینده و ویرایش نهایی متن خبری : این امکان وجود دارد که در جریان ویرایش متن، سردبیر در برخی موارد و تا حدی متوجه اشتباهات نوشتاری نشود و یا ویرایش متن به گونه ی درست در هنگام تایپ درج نگردد، بنابراین، این ویژگی را گوینده باید داشته باشد، تا در حد توانمندی خود، متن را به گونه ی فوری ویرایش کرده و مراحل ابتدایی ویرایش را انجام دهد.

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt