حجم ، انواع و رنگ صدا در گویندگی و اجرا و دوبله

حجم ، انواع و رنگ صدا در گویندگی و اجرا و دوبلهانواع صدا در گویندگی و اجرا و دوبله صدای سر یا بینی صدای حنجره صدای سینه اندام گفتاری: زبان- دندان- حنجره- تارهای صوتی- لبها- بینی- فک- سخت کام(سق)- فضای دهانی- نرم کام(زبان کوچک)- ششها- دیافراگم- سینوسهای صورت و پیشانی.   حجم صدا در گویندگی و اجرا و دوبله مقدار صدایی است که بتواند کلیه فضای در اختیار […]

انواع صدا در گویندگی و اجرا و دوبله

  • صدای سر یا بینی
  • صدای حنجره
  • صدای سینه
  • اندام گفتاری: زبان- دندان- حنجره- تارهای صوتی- لبها- بینی- فک- سخت کام(سق)- فضای دهانی- نرم کام(زبان کوچک)- ششها- دیافراگم- سینوسهای صورت و پیشانی.

 

حجم صدا در گویندگی و اجرا و دوبله

مقدار صدایی است که بتواند کلیه فضای در اختیار ما را پر کند یا به عبارتی دیگر به مقدار صدایی که همراه با هوا از حنجره خارج شده و با ذرات هوا و در کلیه فضای در اختیار ما به یک اندازه پخش میگردد <صدای حجم دار در مقابل صدای خطی قرار میگیرد.>

 

منبع خبر

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt