شخصیت شما در پس صدای شما نهفته است

شخصیت شما در پس صدای شما نهفته استشناخت رفتار آوایی غالب و معنای صداها آوای غالب معنی صدای نازک عصبانیت درونی یا ترس صدای بسیار بم (شدید) احساس نا امنی ،فریبکار و مستبد بسیار آرام ناراحتی درونی عمیق ،عصبانیت پنهان صدای بسیار بلند خودخواه ،خودبین ،قلدر و عصبی نامفهوم شدن صدا در انتهای جملات عدم اعتماد به نفس ،بی دقتی و عدم […]

شناخت رفتار آوایی غالب و معنای صداها

آوای غالب

معنی

صدای نازک

عصبانیت درونی یا ترس

صدای بسیار بم (شدید)

احساس نا امنی ،فریبکار و مستبد

بسیار آرام

ناراحتی درونی عمیق ،عصبانیت پنهان

صدای بسیار بلند

خودخواه ،خودبین ،قلدر و عصبی

نامفهوم شدن صدا در انتهای جملات

عدم اعتماد به نفس ،بی دقتی و عدم پیوستگی

رفتار آوایی (حالت صدا)

حالت صدا

احساس یا معنی

صدای یکنواخت

خستگی

سرعت کم ،زیر و بم کم

افسردگی

صدای بلند ،ارتفاع تاکیدی صدا

شادمانی

تن صعودی

تعجب

گفتار تند

دفاع

کلام خصمانه،تن بالا

خشم

زیر و بم بالا ،کلام طولانی

ناباوری

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt