هر جمله یک کلمه کلیدی دارد؛آکسان گذاری کنیم

هر جمله یک کلمه کلیدی دارد؛آکسان گذاری کنیمتقطیع و آکسان گذاری یکی ازاشکالات عمده ای که باعث می گردد ، یک سروده درست خوانده و درک نشود. عدم تقطیع وآکسان گذاری مناسب است. در برنامه های رادیویی استفاده از اشعار شعرا رواج کامل داشته و یکی ژانرهای پر طرفدار رادیویی محسوب میگردد. چرا وقتی شعری را با صدای یک گوینده حرفه ای […]

تقطیع و آکسان گذاری

یکی ازاشکالات عمده ای که باعث می گردد ، یک سروده درست خوانده و درک نشود. عدم تقطیع وآکسان گذاری مناسب است.
در برنامه های رادیویی استفاده از اشعار شعرا رواج کامل داشته و یکی ژانرهای پر طرفدار رادیویی محسوب میگردد.
چرا وقتی شعری را با صدای یک گوینده حرفه ای یا شخصی مسلط به شعر می شنویم. بسیار زیباتر و شیواتر بنظر می رسد؟
این به دلیل تقطیع و  آکسان گذاری صحیح آن گوینده است.
شعر هر شاعر با صدای خودش بسیار شنیدی تر است. چون سراینده می داند چه نوشته و طرز خواندن  صحیح آن سروده چیست. به موقع  سکوت می کند. به موقع لحن خودرا تند و کند می کند و به درستی کلمات را زیر و زبر می گذارد.
به کلمه یا عبارتی که در ساختار یک جمله نقش کلیدی داشته باشد باید با تاکید و برجسته سازی خوانده شود وبه این عمل برجسته سازی یا آکسان گذاری میگویند.

فواید آکسان گذاری:

۱: انتقال صحیح معنا و مفهوم جمله.

۲: به انتقال صحیح حس کمک میکند.

۳: به لحن صحیح صدا کمک میکند

۴: به فرازو نشیب یا آهنگ صدا کمک میکند.

۵: از یکنواخت بودن صدا جلوگیری میکند.

مثال :

۱:در ساعت ۵ علی به قتل رسید. (در جملات خبری اولویت آکسان گذاری معمولا” بر روی عملی است که اتفاق افتاده)

۲:در ساعت ۵ علی به قتل رسید؟ (در جملات پرسشی اولویت آکسان گذاری معمولا” بر روی قید زمان یا مکان میباشد.

۳: در ساعت ۵ علی به قتل رسید! (در جملات تعجبی یا شگفت انیز اولویت آکسان گذاری بر روی مفعول جمله میباشد)

تمامی اسامی خاص اعم از زمان مکان … در هر شرایطی با برجستگی خوانده خواهد شد.

گوینده باید با توجه به معنا و مفهوم جملاتی که باید بیان کند واژه های برجسته را پیدا کرده و آنها را جدا نماید.

راه های برجسته سازی:

  • بالا بردن شدت یا قدرت صدا
  • استفاده از مکث قبل از واژه ی برجسته

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt