دو فضایی شدن آسیب‌ها و ناهنجاری‌های فضای مجازی

دو فضایی شدن آسیب‌ها و ناهنجاری‌های فضای مجازیهدف این مقاله ارائه سنخ‌شناسی از آسیب‌هایمجازی و نیز تحلیل تطبیقی سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در ارتباط با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های فضای مجازی با هدف ارائه الگوی کاربردی برای برنامه‌ریزی است.

در واقع ، با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی که از خصلت همزمانی رسانه- واسطه برخوردارند، فضای جدیدی برای زندگی انسان پدیدار شده که از آن تعبیر به فضای دوم یا جهان دوم می‌شود. در این مقاله تحت پارادایم دوفضایی شدن به مفهوم‌سازی عمده‌ترین آسیب‌های فضای مجازی پرداخته شده و با مطالعه تطبیقی سیاستگذاری‌ها در برخی از کشورهای پیشرو، راهبردهای اتخاذ شده دسته‌یندی شده‌اند. نتایج این تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد. سیاست‌ها و برنامه ‌های فرهنگی و اجتماعی کشورها را می توان به سیاست‌های سلبی و ایجابی تقسیم کرد. سیاست‌های سلبی شامل سیاست‌ها و برنامه‌هایی معطوف به حذف ،‌کنترل و نظارت و سیاست‌های ایجابی فرهنگی و اجتماعی جوامع، برنامه‌ها و سیاست‌هایی معطوف به تولید محتوا، مدیریت محتوا، برنامه‌های دیجیتالی‌سازی اطلاعات آنالوگ و درسترس‌پذیر ساختن اطلاعات و محتوا در شبکه‌ی اینترنت است.

 

برای دیدن متن کامل مقاله ایجا را کلیک کنید

دوفضایی شدن آسیبها و ناهنجاریهای فضای مجازی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt