رویکردهای نظری بر مدیریت شرکت‌های رسانه‌ای با خدمات عمومی

رویکردهای نظری بر مدیریت شرکت‌های رسانه‌ای با خدمات عمومیاین مقاله، درباره نیاز به یک نظریه شرکت رسانه‌ای بحث می‌کند. در واقع، هدف این مقاله،‌توضیح و تحلیل بنیان‌های نظری مدیریت رسانه برای سازمان‌های رسانه‌ای با خدمات عمومی است که برای این منظور نظریه‌های عمومی سازمان‌ها و کنترل مدیریت و دیگر رویکردهای تئوریک در مورد سازمان‌های رسانه‌ای مطرح می‌شود. نظرتان گوناگونی می‌توانند در زمره نظریه‌های […]

این مقاله، درباره نیاز به یک نظریه شرکت رسانه‌ای بحث می‌کند. در واقع، هدف این مقاله،‌توضیح و تحلیل بنیان‌های نظری مدیریت رسانه برای سازمان‌های رسانه‌ای با خدمات عمومی است که برای این منظور نظریه‌های عمومی سازمان‌ها و کنترل مدیریت و دیگر رویکردهای تئوریک در مورد سازمان‌های رسانه‌ای مطرح می‌شود.

نظرتان گوناگونی می‌توانند در زمره نظریه‌های جهانی مدیریت قرار گیرند. اما آنچه در این تحقیق در ادبیات کنترل مدیریت که در ارتباط با رسانه‌ها باشد مطرح می شود.

 

دانلود مقاله: رویکردهای نظری بر مدیریت شرکت‌های رسانه‌ای با خدمات عمومی

 

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt