تلویزیون در زندگی کودکان ما

تلویزیون در زندگی کودکان ماکتاب تلویزیون در زندگی کودکان ما نوشته «ویلبر شرام» ، «جک لایل»و «ادوین بی۔ پارکر » از زمرهٔ کتبی است که به عنوان مرجع در اکثر کتب رسانه‌ای بدان اشاره شده است.

پژوهشگرانی که در جمع آوری و تدوین اطلاعات این کتاب سهیم بوده‌اند طی سه سال تحقیق و کند و کاو در ایالات متحده و کانادا با دقت و بردباری زیادی در زمینه اثر تلویزیون بر رفتار کودکان به بررسی و مطالعه پرداخته اند. نکته ویژه ای که در این تحقیقات مذ نظر بوده است و شاید با توجه به روند روزافزون گسترش رسانه های صوتی تصویری دیگر نتوانیم شاهد آن باشیم، این است که پژوهشگران دست اندرکار این تحقیقات سعی کرده اند با تلاش فراوان به جوامع آماری‌ای دست یابند که از جهات مختلف فرهنگی اجتماعی مشابه هم باشند و تنها وجه تمایز آنها بودن یا نبود تلویزیون در آنها باشد. این شیوه عمل و روش تحقیق به پژوهشگران مزبور امکان داده است تا حتی المقدور با دقت بسیار بالایی به چگونگی عملکرد تلویزیون در بین کودکان دست یابند. از دیگر وجوه قابل توجه این کتاب عنایت بایسته و دقیق مؤلفین به تحقیقاتی است که پیش از این پژوهش صورت گرفته است و بنحوی مبسوط در متن کتاب و بویژه در
کتابنامهٔ نهایی آن بدانها اشاره شده است.

 

دانلود کتاب:  تلویزیون در زندگی کودکان ما

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt