رسانه ها و دین

رسانه ها و دیننوگرایی، موضوعی جنجال برانگیز در گذشته و حال کشور ماست که تقابل یا همزیستی آن با سنت، محافل روشنفکری و حتی فرهنگ عمومی جامعه را متأثر از خود ساخته است.

یکی میراث های اندیشه کلاسیک علوم اجتماعی شر موضوع نوگرایی این ادعاست که با ظهور مدرنیسم در جامعه، اهمیت سنت به تدریج رو به زوال می‌نهد و تا بدانجا پیش می‌رود که دیگر نقشی در زندگی روزمره بیشتر افراد ایفا نخواهد کرد. بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی در نظریه‌های نوگرایی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، سنت زدایی را نتیجه حتمی این فرایند تلقی کردند. آنها تضاد مشهود میان جوامع سنتی و مدرن را نادیده گرفتند و فرایند گذار از جامعه سنتی به نوین را یک دگرگونی یکطرفه دانستند. حتی در سال های اخیر، اصول چنین دیدگاه هایی در میان برخی دانشمندان علوم اجتماعی غلبه دارد و تنها نوعی تلطیف در آن صورت پذیرفته است.

 

دانلود کتاب:  رسانه ها و دین

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt