بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر میزان هویت ملی

بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر میزان هویت ملیبررسی میزان هویت ملی جوانان به عنوان مهمترین، مشروع‌ترین و فراگیرترین نوع هویت‌جمعی و مطالعه‌ی عوامل تأثیرگذار بر آن، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد اهتمام جامعه‌شناسان و اندیشمندان حوزه سیاست بوده است

بررسی میزان هویت ملی جوانان به عنوان مهمترین، مشروع‌ترین و فراگیرترین نوع هویت‌جمعی و مطالعه‌ی عوامل تأثیرگذار بر آن، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد اهتمام جامعه‌شناسان و اندیشمندان حوزه سیاست بوده است و دغدغه‌ی اصلی در این زمینه، حفظ و افزایش احساس تعلق و تعهد شهروندان به ویژه جوانان و دانشجویان به نمادهایی چون تاریخ، فرهنگ، سرزمین و نظام سیاسی می‌باشد. یکی از مواردی که کمتر مورد تدقیق نظری و تجربی قرارگرفته، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر هویت ملی افراد است. شبکه‌هایی که بر ارتباطات و تعاملات درون‌گروهی و برون‌گروهی افراد احاطه شده و به نظر می‌رسد بر میزان هویت ملی و انسجام ملی آنان تأثیرگذار باشد.

 

دانلود مقاله: بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر میزان هویت ملی

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt