بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی برسرمایه اجتماعی

بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی برسرمایه اجتماعیاختراع اینترنت گونه‌های جدیدی از ارتباطات مجازی و جوامع مجازی را به دنبال داشته است. از سال ۱۹۹۰ که امکان بهره‌گیری از اینترنت عمومیت یافت استفاده از آن به‌دلیل دارا بودن قابلیت‌های چون فرامتنی و چندرسانه‌ای به سرعت رشد کرد.

پژوهش جاری با هدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی بااستفاده از روش پیمایشی انجام شده است. در این تحقیق منظور از سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی حاصل از تعامل و ارتباط در فضای مجازی است. از سوی دیگر این مطالعه به بررسی سرمایه اجتماعی در دو گروه کاربران اینترنت یعنی آنهایی که عضو شبکه اجتماعی فیسبوک هستند و آنهایی که عضو شبکه اجتماعی فیسبوک نیستند نیز پرداخته است.
سرمایه اجتماعی با تلفیق دیدگاه‌های بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما و رویکرد سرمایه اجتماعی شبکه با مولفه‌های حمایت اجتماعی و اعتماد اجتماعی عملیاتی شده است.

 

دانلود مقاله: بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی برسرمایه اجتماعی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt