تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتباطات بین فردی کاربران

تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتباطات بین فردی کاربرانتمایل بشر به اجتماعی بودن و اجتماعی زندگی کردن، وی را بر آن داشت تا محیط اینترنت را به یک جامعه مجازی تبدیل کند.

در آینده، وضعیت افراد در شبکه‌های رسانه‌ای، تعیین کننده وضعیت آنان در جامعه خواهد بود. شبکه ها می توانند به دولت قوی‌تر ( تمر کز قدرت سیاسی) و یا قدرت بیشتر شهروندان و برجسته شدن منافع اجتماعی ( پراکندگی قدرت سیاسی) منجر شوند. از آن ها می توان برای مراقبت و نظارت متمرکز و ثبت و ضبط مدارک و شواهد استفاده کرد؛ همچنین می‌توانند در خدمت استقلال محلی و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی قرار گیرند.
شبکه‌های اجتماعی مجازی، با وجود همه مزیت‌هایی که دارند به دلیل خصلت افقی بودنشان از عدم رهبری رنج می برند و نیروی هدایت‌کننده در آنها وجود ندارد، بنابراین هر یک از اعضای شبکه ممکن است بر اساس نظر و دیدگاه شخصی‌اش عمل کند یا اینکه به رفتار دیگران رجوع کند و از آن الگوبرداری نماید.

 

دانلود مقاله: تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر ارتباطات بین فردی کاربران

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt