رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی

رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگیبرای مطالعه و درک سبک زندگی می توان از ابزارهای مختلفی استفاده کرد. یکی از این ابزارها رسانه‌ها هستند. رسانه را فضایی بازنمایی شده از واقعیت می‌خوانند که باوجود تمامی محدودیت‌هایش در حوزه سبک زندگی الگوسازی می‌کند و یکی از مهم‌ترین ابزارها در تبلیغ سبک زندگی است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه مصرف رسانه ای با تغییر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به روش پیمایشی انجام
شده است. اصلی ترین نظریه هایی که قادر به تبیین تئوریک مسئله این تحقیق بود نظریه کاشت و نظریه سبک زندگی بوردیو است. از ترکیب دو نظریه
پیر بوردیو و نظریه کاشت گربنر به رابطه بین سبک زندگی و مصرف رسانه ای توجه شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مصرف رسانه‌ای و سبک زندگی رابطه وجود دارد.

 

دانلود مقاله: رابطه مصرف رسانه ای با تغییر سبک زندگی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt