پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی هویت ملی و هویت قومی کردها)

پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی هویت ملی و هویت قومی کردها)امروزه کمترکسی دراین گزاره شک می‌کند که جهان وارد عصرتازه‌ای شده است که نماد آن اهمیت یافتن اطلاعات است.

گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در سال‌های اخیر، حیات بشری را در ابعاد مختلفی تحت تاثیر قرار داده‌است. یکی از حوزه‌های مهم زمینه فرهنگی و بحث هویت ملی و قومی است . « جامعه شبکه‌ای » از این منظر، گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و شکل‌گیری منجر به تحول و دگرگونی هویت‌خواهی چه در بعد ملی و چه در بعد قومی در اغلب جوامع معاصر شده است که بارزترین مثال آن رشد خاص گرایی‌های قومی در جوامع چندقومی و یا رشد هویت‌خواهی‌های فراملی است. این نوع از خاص گرایی قومی که گاها خود را در اشکال ناسیونالیسم قومی و یا ملی گرایی بازتولید می‌نماید، تحت تأثیر فن آوری‌های نوین جهانی شده در پی مطرح کردن هر چه بیش‌تر خود برای رسیدن به خواسته‌های سرکوب شده خود در دوران مدرنیته است.

 

دانلود مقاله: پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی هویت ملی و هویت قومی کردها)

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt