ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی

ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعیتحول فناوری‌های اطلاعاتی و فرایند ارتباطات، از یک سو افزایش تقاضای دسترسی به رسانه‌ها با موضوع ها و گرایش های مختلف برای ذائقه های متفاوت را در پی داشته و از سوی دیگر در عرصه‌ی بین المللی موجب تحولاتی چون انقلاب ارتباطات ، انفجار اطلاعات،‌تبادل و جریان اطلاعات، جهانی شدن، تجاری شدن فرهنگ، اهمیت یافتن اوقات فراغت ، شکاق دیجیتالی و افزایش روند تغییرهای فرهنگی جوامع شده است.

شبکه‌های اجتماعی سایبری شرایط جدیدی را در زندگی انسان به وجود آورده‌اند و از آنجایی که دین در همه ابعاد زندگی افراد جاری می‌شود، لازم است قواعد رفتاری و اخلاقی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی از منظری دینی باز تولید شود. در این مقاله با تمرکز بر ارزش اسلامی عفاف، به عنوان یکی از نمودهای ارزش‌های اسلامی و واکاوی ابعاد آن در آموزه های دینی در دو بُعد فقهی و اخلاقی، نظریه های ارتباطی مربوط به روابط انسانی و واسطه‌گری رایانه (جاذبه، مدیریت ادراک و نفوذ اجتماعی) را مورد بررسی قرار داده و سپس در سنت پژوهش کیفی با تلفیق سه روش گروه متمرکز، مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی به کشف چگونگی ارتباط میان سایبری در شبکه‌های اجتماعی پرداخته شده است. هویت مجازی، ارتباط صمیمانه در فضای عمومی، ارتباط مداوم با غیرهمجنس و … از جمله چالش‌هایی است که چگونگی ارتباط عفیفانه در آن بررسی شده است.

 

دانلود مقاله: ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt