عوامل تاثیرگذار بر تمایل به ادامه استفاده از وب سایت شبکه های اجتماعی

عوامل تاثیرگذار بر تمایل به ادامه استفاده از وب سایت شبکه های اجتماعیدر دنیای امروزی افراد در دنیای مجازی عضو شبکه‌های اجتماعی متفاوتی هستند و اصطلاح “زندگی در شبکه‌های اجتماعی” برای برخی از کاربران این شبکه‌ها سخن گزافی نیست. با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره مسائل و ضرورت‌های تازه‌ای نیز به وجود آمده است.

شبکه‌های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که توانسته‌اند به خوبی در زندگی مردم جای باز کنند. با توجه به دامنه نفوذ روزافزون و تأثیرگذاری این شبکه‌ها، مسئله شناخت الگوهای رفتاری کاربران آن ها به یکی از موضوعات جذاب تحقیقی بدل شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر تمایل به ادامه استفاده از وب سایت شبکه‌های اجتماعی است. لینکداین به عنوان یک شبکه اجتماعی تخصصی تمرکز اصلی پژوهش بوده است. است. اطلاعات تعداد ۲۵۳ کاربران ایرانی عضو لینکداین با روش تصادفی در دسترس و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد.

 

دانلود مقاله : عوامل تاثیرگذار بر تمایل به ادامه استفاده از وب سایت شبکه های اجتماعی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt