مزیت‌ها و کارکردهای شبکه‌های اجتماعی برای گروه‌های تروریستی

مزیت‌ها و کارکردهای شبکه‌های اجتماعی برای گروه‌های تروریستیسیر تحول وسایل ارتباطی و چرخش رسانه‌های نوین در جهت ادغام افقی نقش‌ها و وظایف، موجب شده است که شبکه‌های اجتماعی نه تنها نقش‌های رسانه‌ای ایفا کنند بلکه قادر به ایفای نقش‌های مدیریتی هستند.

شبکه های اجتماعی علاوه بر تو لید و انتشار اطلاعات بستر مناس بی بر ای مدیریت سازما نی محسوب م ی شوند. گروه دولت اسلامی (داعش ) اهداف
تروریستی را از طر یق شبکه های اجتماعی بویژه فیس بوک و تو ییتر به پیش می‌برد. این گروه اقداماتی مانند جذب و سازمان‌دهی نیروها، برنامه‌ریزی و
اجرای عملیات، نظارت و کنترل، هد ایت و رهبری، ارتباطات و هماهنگی عملیات تروریستی را از طریق دورکاری در شبکه‌های اجتماعی به پیش می‌برد.

شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیس‌بوک بر ای گروه داعش اهداف، مزیت‌ها و کارکردهای تأثیرگذاری دارند. اهداف گروه داعش در این شبکه‌ها مشتمل بر جلب توجه، کسب مشروع یت و مقبولیت ، هویت‌سازی ، اعلام موجودیت و کسب قدرت هستند.

 

دانلود مقاله: مزیت‌ها و کارکردهای شبکه‌های اجتماعی برای گروه‌های تروریستی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt