نقش استفاده آسیب زا از فضای مجازی در پیش‌بینی کیفیت زندگی

نقش استفاده آسیب زا از فضای مجازی در پیش‌بینی کیفیت زندگیاعتیاد به اینترنت به ویژه در دانشجویان می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری در بر داشته باشد. این آسیب نو پدید نیاز به مطالعات همه جانبه دارد تا سرمایه‌های مهم انسانی در اوج کارایی خود به پوچ‌گرایی، تلف کردن وقت و سایر مشکلات و آسیب‌های ناشی از آن روی نیاورند.

امروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می کنند؛ در صورت وجود اعتیاد به اینترنت در افراد به ویژه در دانشجویان می تواند خسارت های جبران ناپذیری در برداشته باشد. هدف از این مطالعه نقش استفاده آسیب زا از فضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت محیط) بود.
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری است که از این جامعه به تعداد ۱۱۱ نفر نمونه انتخاب گردید.

 

دانلود مقاله: نقش استفاده آسیب زا ازفضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt