نقش ویژگی های شخصیتی در تمایزگذاری کاربران و غیرکاربران شبکه های اجتماعی

نقش ویژگی های شخصیتی در تمایزگذاری کاربران و غیرکاربران شبکه های اجتماعیاینترنت به عنوان یکی از ابعاد نوپای فناوری های جدید جهان معاصر، نقش به سزایی در تغییر و تحول زندگی افراد جامعه دارد. بودن در فضای مجازی اینترنت به کاربران فرصت های بی‌شماری می‌دهد و به هراندازه که این فرصت‌ها و خشنودی‌های ناشی از استفاده از اینترنت افزایش یابد، کاربران بیشتر به سمت این پدیده نوین سوق خواهند یافت.

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش ویژگی های شخصیتی در تمایزگذاری کاربران شبکه های اجتماعی مجازی و غیر کاربران بود. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل ۱۹۴ نفر دانشجوی کاربر و ۷۶ نفر دانشجوی غیرکاربر در شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک و کلوب) (جمعاً ۲۷۰ نفر) بود که با استفاده از روش خوشه ای چندمرحله ای از میان دانشجویانکارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز انتخاب شدند. به منظور جمع آوری
اطلاعات، از پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه و پرسشنامه جمعیت‌شناختی و برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل ممیز استفاده شد.

تحلیل داده ها نشان داد که عامل های شخصیتی برون گرایی، وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه به ترتیب اولویت در تمایزگذاری کاربران شبکه‌های‌اجتماعی مجازی از غیر کاربران نقش معنی دار دارند.

 

دانلود مقاله: نقش ویژگی های شخصیتی در تمایزگذاری کاربران و غیرکاربران شبکه های اجتماعی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt