گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام

گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرامارائه روایتی بصری از خود و هویت سوژه‌ها یکی از مهم ترین ویژگی‌ها و کارکردهای عکس ها است. در میان تمام مؤلفه‌های هویتی که درون یک عکس به نمایش گذاشته می‌شود چهره و ژست‌های بدنی بیش از هر چیزی جلب نظر می کند.

هدف از انجام این پژوهش شناخت چگونگی باز-نمود بدن رسانه ای کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است؛ و ارائه تصویری طبقه بندی شده از
انواع تیپ هایی که توسط کاربران برای باز- نمود بدن رسانه ای به کار گرفته شده است. مقصودی که تلاش شد از رهگذر پاسخ گویی به سه سؤال اصلی محقق شود؛ این سؤالات عبارت اند از: ۱- الگوهای غالب باز-نمود بدن رسانه ای در عکس های شخصی کاربران ایرانی اینستاگرام چیست؟ -۲ کاربران ایرانی اینستاگرام از چه استراتژی ها و تکنیک هایی برای باز- نمود بدن رسانه ای استفاده می کنند؟ ۳- هدف از به کارگیری هر یک از این استراتژی ها و تکنیک ها چیست؟

 

دانلود مقاله: گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt